valentina

soon new text/spoedig nieuwe tekst

142

In times of COVID-19, people often are thrown back to themselves. Friendships and relationships are sometimes impossible to maintain physically through mandatory or voluntary quarantine which demands quite a lot of what "human beings are by nature". People need peers to support them, to encourage them ... while they nowadays are only there by Whatsapp, Facebook or telephone, a single letter, or short visits with 1.5 meters apart.

McCandless once chose the wilderness and stayed on the "Magic Bus", but eventually returned home to friends and family. “There is only real happiness when shared with others”. Bus 142 also went home many years later, with the help of a helicopter.


Into the Wild


In tijden van COVID-19 worden mensen vaak op zichzelf teruggeworpen. Vriendschappen en relaties kunnen soms onmogelijk fysiek worden onderhouden door verplichte of vrijwillige quarantaine. Dat vraagt nogal wat van wat ‘des menschen is’. De mens behoeft de andere mens voor ondersteuning, voor bemoediging ... maar vandaag is de mens er slechts via Whatsapp, GezichtenBoek of telefoon, een enkele brief, of via korte bezoekjes op 1,5 meter onderlinge afstand.

Ooit verkoos McCandless de wildernis en verbleef in de ‘Magic Bus’, maar keerde uiteindelijk terug naar huis, naar vrienden en familie. “Echt geluk is er alleen wanneer je het kan delen met anderen”. Bus 142 ging vele jaren later ook naar huis, met behulp van een helikopter.

Search for bus 142

BUS 142 going home

Going home by helicopter

2020-09-17

lego

Winter 1959. At the occasion of 'Sinterklaas', I got new toys - at Grandpa P's house. An addition to the LEGO stock. A miniature VW bus. What a joy! There was even an almost automatic garage door, to be able to park the VW safely. What a pleasure ! How nice we were able to play with that, also during visits to the Breukelaar family, among others. Parents in the "nice room", children in the kitchen.

Winter 2005. Lack of food forced me to sell the VW. The car is now in an Austrian display case. The memories are sweet. The purchased food was shared.

VW T1

Het was winter. 1959. Met Sinterklaas kreeg ik – ten huize van opa P – nieuw speelgoed. Een aanvulling op de voorraad LEGO. Een miniatuur VW-bus. Wat een blijdschap ! Er was zelfs een bijna automatische garagedeur bij, om een de VW veilig te kunnen stallen. Wat een plezier ! Hoe fijn hebben we daar mee kunnen spelen, ook tijdens visites aan o.a. de familie Breukelaar. Ouders in de ‘mooie kamer’, kinderen in de keuken.

Het was winter. 2005. Gebrek aan eten noodzaakte mij om de VW te verkopen. De auto staat nu in een Oostenrijkse vitrine. De herinneringen zijn zoet. Het aangekochte eten werd gedeeld.

LEGO collection

VW T1

2020-09-16

oan

Brought out the gloves, dusted the winter coat, ran the many scarves through the washing machine, topped up the antifreeze in the car, mounted winter tires, replenished stocks of bacon-bean paste, stacked 5 cubic meters of wood, prepared the snow plow, mounted new lights in the Christmas lights, let the central heating run a test, a bucket of road salt is ready, some extra insulation installed in the kitchen, and the fat removed from the skates ... waiting for winter ... 'ït giet oan’ … tomorrow it will be at least 30 degrees Celsius!


it giet oan ...


De handschoenen tevoorschijn gehaald, de winterjas afgestoft, de vele sjaaltjes door de wasmachine gehaald, antivries in de auto bijgevuld, winterbanden gemonteerd, voorraden spek-bonen-pasta aangevuld, 5 kuub hout gestapeld, sneeuwschuif gereed gezet, nieuwe lampjes in de kerstverlichting gemonteerd, de centrale verwarming proef laten draaien, een emmer met strooizout staat klaar, nog wat extra isolatie aangebracht in de keuken, en de schaatsen uit het vet gehaald ... wachtend op de winter … ‘it giet oan’… morgen wordt het minimaal 30 graden Celsius !

It giet oan / 1963

2020-09-13

rose

I recently too often received reports about people dealing with a brain tumor, both in the neighborhood and among friends of family members. Too often it has turned out to be an unequal battle. The patients saw their lives ruined, or sought a "different future" themselves. For them today there is a rose that reflects the ultimate beauty of life. And a song of recognition for those left behind.


Your Favorite Tune


Deze dagen ... deze momenten ... te vaak zijn er berichten over mensen die te maken kregen met een hersentumor, zowel in de buurt als ook bij vrienden van familieleden. Het is te vaak een ongelijke strijd gebleken. De patiënten zagen hun leven geruïneerd, of zochten zelf een ‘andere toekomst’. Voor hen is er vandaag een roos welke de ultieme schoonheid van het leven weerspiegelt. En een lied van herkenning voor de achterblijvers.

VanWyck / Your Favorite Tune

2020-09-12

pasta

W'll taste the Italian food together again. There will be lots of stories, lots of perspectives, lots of attention to animals around us, lots of plans. Strong ones of the ‘D’ crowd take steps over what separates each other, they know how to make the connection with the next part of life. We will have food on our table, we will have shoes to go on our feet.


pasta

pasta


We gaan weer samen Italiaanse gerechten proeven. Er zullen veel verhalen zijn, veel perspectieven, veel aandacht voor dieren om ons heen, veel plannen. Sterke 'D'-mensen stappen over wat ons van elkaar scheidt, ze weten hoe ze de verbinding met het volgende deel van het leven moeten maken. Er zal voedsel op onze tafel zijn, we zullen schoenen aan onze voeten hebben.

FOOD & SHOES / Hooker

PASTA / Franco Pepe

2020-09-11extra

Regardless of the day, regardless of the time, but certainly always with the evening meal there is an extra dinner plate on the table here. And an empty seat. Originally a chair for the prophet Elijah, but now for people who can just pass by. A chair that you leave open for the stranger, a plate for the refugee. It appeals to our hospitality. It is an open seat, an untouched plate, for whom you expect, sometimes without knowing it. Now in times of COVID-19 no one can just come by.


jewish viennenese apfelstrudel


Ongeacht de dag, ongeacht het tijdstip, maar zeker bij de avondmaaltijd is er hier altijd een extra bord op tafel met daarbij een lege stoel. Van oorsprong een stoel voor de profeet Elia, maar nu voor de mens die zomaar langs kan komen. Een stoel die je open laat voor de vreemdeling, een bord voor de vluchteling. Het doet een beroep op onze gastvrijheid. De opengebleven zitplaats, een onaangeroerd bord, het is voor wie je verwacht, soms zonder het te weten. Nu in tijden van COVID-19 kan er niemand zomaar langs komen.

LET's EAT

LATEN WE ETEN

SEDER PLATE text

SEDER PLATE YouTube

Maaltijd met afwezige

2020-09-09

without

Teveel mensen zijn ons ontglipt in de laatste 9 maanden. Te vaak konden we door gesloten grenzen niet aanwezig zijn bij rouwprocessen en begrafenissen aan beide zijden van de grens tussen oost en west. Teveel spullen hebben we op zeer korte termijn een andere plek moeten geven, met alleen mankracht die zich direct ongevraagd aandiende en bij voorraad beschikbaar was. Zonder. We hebben geen spullen meer die een blik kunnen werpen naar het verleden, we hebben alleen de rijke gedachten. Zonder. Een bijzonder lied, uitgevoerd door een bijzondere groep … we hoorden het tijdens het afscheid. Zonder jou ...


without ...


Too many people have slipped away from us in the last 9 months. Too often, closed borders made it impossible for us to be present at mourning processes and funerals on both sides of the east-west border. We had to relocate too much stuff in a very short time, with only manpower that presented itself immediately without being asked and was available from stock. Without. We no longer have things that can glimpse the past, we just have the rich thoughts. Without. A special song, performed by a special group… we heard it during the moments of farewell. Without you ...

SCALA / WITHOUT YOU

2020=09-07

campsite

A rush. 2004. A desperate attempt to find a safe place. When a relationship ends, places to live must be determined. Mother and children stay at home. Father finds a place at a campsite. It is a reasonable solution, but not in a terribly cold winter.. Only the brave of the brave brought warm food, thank you! Initially no running water, no toilet, solitude on a 3 ha site. To work every working day. I flew kites on extremely long lines, hoping the twins would see. A ticket from one of the twins arrived with the address only: “MyName / campsite Rockanje“.


campsite ...


Een vlucht. 2004. Een wanhopige poging om een veilige plek te vinden. Wanneer een relatie een einde vindt dan moeten er woonplekken worden bepaald. Moeder en kinderen blijven thuis. Vader vindt een plek op een camping. Het is aanvankelijk een logische oplossing, maar niet in een verschrikkelijk koude winter. Alleen de moedigen der moedigen brachten warm eten, waarvoor dank ! Aanvankelijk geen stromend water, geen toilet, eenzaamheid op een terrein van 3 ha. Naar het werk elke werkdag.. Ik liet vliegers aan extreem lange lijnen op, in de hoop dat de tweeling het zou zien. Een kaartje van één van de tweeling arriveerde met als adres slechts: “ MijnNaam / camping Rockanje“.

CAMPSITE ROCK

CAMPSITE - UK.pdf

CAMPING - NL.pdf

2020-09-03

straô

The environment in which I live is characterized by beaches / heavy storms from the southwest / fresh fish in Stellendam / space / land below sea level / bio-eggs in Ouddorp / salty air currents / views / traditions ... one of the traditions is Straô ... that is a time when from way back the horses from the farms go to the sea, in the spring, to wash their feet, to remove the straw, to have any wounds treated with salt water ... Many riders are dressed in traditional clothing ... it always is an impressive moment.


Straô ...


De omgeving waarin ik woon wordt gekenmerkt door stranden / zware stormen vanuit het zuidwesten / verse vis in Stellendam / ruimte / land beneden de zeespiegel / bio-eieren in Ouddorp / zilte luchtstromen / vergezichten / tradities … één van de tradities is Straô … dat is een moment waarop van oudsher de paarden van de boerderijen naar zee gaan, in het voorjaar, om de voeten te wassen, om het stro te verwijderen, om de eventuele wonden te laten behandelen door zout water … Vele ruiters zijn gekleed in traditionele kleding … Het is altijd weer een imposant moment.

STRAÔ UK

STRAÔ NL

Straô YOUTUBE

2020-08-29

dijkstraat

My grandparents' home and also my grandfather's office (border traffic / duties). My memories: at 7 in the morning putting wood into the stove in grandfather's office - then breakfast with a white roll from baker Frederiks across the street - topped with a slice of luncheon meat, bought from the grocer Te Hennepe on the same street - all this accompanied by a 'mug' of hot chocolate - the beautiful vegetable garden behind the building - strolling around the site of clog maker Klompenhouwer, two doors away - steam trains and later DE3 and Plan X trains on the track '. Grandparents lived at Dijkstraat nr 33.


Aalten in foto's


Het woonhuis van mijn grootouders en tevens het kantoor van mijn opa (grensverkeer / accijnzen). Mijn herinneringen: om 7 uur ‘s ochtends houtjes in de potkachel kieperen in het kantoor van opa – daarna ontbijt met een wit kadetje van bakker Frederiks aan de overkant van de straat – belegd met een plak boterhamworst , gekocht bij de kruidenier Te Hennepe uit dezelfde straat -- dit alles vergezeld van een ‘kroes’ warme chocolademelk – de schitterende groentetuin achter het pand – rondstruinen op het terrein van klompenmaker Klompenhouwer, twee deuren verder -- stoomtreinen en later DE3 en Plan X treinen op het spoor’. De grootouders hadden als adres: Dijkstraat 33.

2020-08-28

14

An ice cream on the terrace. Mid 2019. My question to my mother: where did you first meet my father? Yes, that was when she was 18 or 19 years old, in a fire on an Obbink farm. “What a nice boy was there”. On the Internet I found a wonderful story by Annie Obbink in which the fire on the farm is mentioned. The fire was in 1942, during the war, my mother was 14 years old then 😉… (if the fire was after May).
Our dinner afterwards consisted of a vegetable soup, fried baby potatoes with fish / peas / carrots and macaroon custard. My mother seems resigned.


only time ---


Een ijsje op het terras. Midden 2019. Mijn vraag aan mijn moeder: 'Waar heb je mijn vader voor het eerst ontmoet ?' Ja, dat was toen ze 18 of 19 jaar was, bij een brand op een boerderij van Obbink. “Wat een leuke jongen stond daar”. Op het Internet vond ik een prachtig relaas van Annie Obbink waarin de brand op de boerderij wordt genoemd. De brand was in 1942, in de oorlog, mijn moeder was toen 14 jaar 😉 …( als de brand na mei was ). Ons diner daarna bestond uit een groentesoep, gebakken krieltjes met vis / dopererwtjes / worteltjes / bitterkoekjesvla. Er lijkt berusting bij mijn moeder.

ONDERDUIKMUSEUM

't SLAA

2020-08-27

leonard

The base of my music. Blues. French chansons. Flemish texts. The ballads. But then I eventually come back to Leonard Cohen. For decades I have attended his concerts. What attracts me to him? His songs from his depressions, his endless tendency to self-analysis, his incomparable lyrics, his powerful dark voice, his sensitivity to worldly temptations, his Jewish origin. I gave his first edition of "Beautiful Losers" to a graduate student, like I before my first sample of 'Songs of Love and Hate'.


Leonard ...


De basis van mijn muziek. Blues. Franse chansons. Vlaamse teksten. De ballades. Maar dan kom ik uiteindelijk weer terug bij Leonard Cohen. Gedurende decennia heb ik zijn concerten bezocht. Wat trekt me in hem aan ? Zijn songs vanuit zijn depressies, zijn eindeloze neiging tot zelfanalyse, zijn weergaloze teksten, zijn krachtige donkere stem, zijn gevoeligheid tot wereldse verleidingen, zijn Joodse afkomst. Zijn eerste uitgave van ‘Beautiful Losers’ gaf ik mee aan een eindexamenleerling, zo ook mijn eerste exemplaar van 'Songs of Love and Hate'.

my favorite ... LIKE A BIRD / 2009

the one and only COVER / 1980

2020-08-26

francis

A second storm year 2020. Francis. Beaufort 9. A great deal of the night I was awake questioning myself “ Will the roof move into farmers’ land ? Will neighbor’s trampoline stand the force ? Can my cat really fly ? Will the birches lose many leaves ? Into neighbors swimming pool maybe too ? Will my neighbor be angry ? “ The answers: NO – YES – NO – YES – YES – probably NO. I will send them more fresh strawberries. I absolutely prefer this kind of weather over those Mediterranean temperatures as we had some ten days ago.


after francis ...


Een tweede storm dit jaar, 2020. Francis. Beaufort 9. Een groot deel van de nacht was ik wakker en vroeg mezelf af: “Zal het dak verhuizen naar het land van boeren? Zal de trampoline van de buren blijven staan? Kan mijn kat echt vliegen? Zullen de berken veel blad verliezen? Blaadjes in het zwembad van de buren misschien ook? Zal mijn buurman boos zijn? “. De antwoorden: NEE - JA - NEE - JA - JA - waarschijnlijk NEE. Ik zal mijn buren meer verse aardbeien sturen. Ik geef absoluut de voorkeur aan dit soort weer boven die mediterrane temperaturen zoals we zo'n tien dagen geleden hadden.

WINDY

NOS

2020-08-25/26

suffer

You will come back because you want to suffer “ (Oscar Carranza-Castañeda). Oh yes, how much I longed for that, 2001. I had the opportunity to assist Mr Oscar on the paleontological research in the San Miguel area. The teams discovered very important remnants of a.o. the oldest known Canis, the largest collection of Tertiary carnivores in Mexico, the oldest known remains in North America of South American immigrants, a record of Glypthotherium. 2008 I worked there second time. Lucky me !


You want to suffer ...


Je komt terug omdat je wilt lijden” (Oscar Carranza-Castañeda). Oh ja, ik zou terug willen, 2001. Ik had de gelegenheid om de Mr Oscar te assisteren bij het paleontologische onderzoek in de omgeving van San Miguel. De teams ontdekten zeer belangrijke overblijfselen van o.a. de oudst bekende Canis, de grootste verzameling tertiaire carnivoren in Mexico, de oudst bekende overblijfselen in Noord-Amerika van Zuid-Amerikaanse immigranten, een bewijs van Glypthotherium. In 2008 heb ik daar voor de tweede keer gewerkt. Wat een geluk !

YOUTUBE

OSCAR

2020-08-24

skoele

I was born in a house linked to a school in IJzerlo. The first impressions of a "school-with-house" have not been erased: a white building, a white house, a long corridor, coal stoves, a conservatory with roses. IJzerlo 13. There was no telephone connection. Running to farmer Derk who took my little brother with a hole in his head to the doctor in the village. VW Beetle. Around the age of five to the next house, again next to a school. This school building became, among other things, a horse stable. Now it is a private house.
Ik ben geboren in een huis gekoppeld aan een school, te IJzerlo. De eerste indrukken van een ‘school-met-huis’ zijn niet uitgewist: een wit gebouw, een wit huis, een lange gang, kolenkachels, een serre met rozen. IJzerlo 13. Een telefoonverbinding was er niet. Rennen naar boer Derk die mijn broertje met gat in z’n hoofd naar de huisarts in het dorp bracht. VW Kever. Rond het vijfde levensjaar naar het volgende huis, alweer naast een school. Dit schoolgebouw werd onder andere een paardenstal. Nu is het een woonhuis.

SCHOOL 1 / SCHOOL 2

2020-08-23

joe

For six months now, we have been thrown back on ourselves by Covid-19. In those six months I had 12 live conversations only. It also brought peace, a desired pause. WhatsApp and Telegram made my world bigger. YouTube released new music on the advice of a friend and former colleague. Joe Bonamassa, a guitar virtuoso.


JOE


Al een half jaar worden we op onszelf teruggeworpen door Covid-19. In die zes maanden had ik slechts 12 live gesprekken. Het bracht ook rust, een gewenste pas op de plaats. WhatsApp en Telegram maakten mijn wereld groter. YouTube bracht nieuwe muziek, op aanraden van een vriend annex voormalige collega. Joe Bonamassa, een virtuoos op de gitaar.

BONAMASSA

2020-08-22

etwiek

Summer 1955. As a very young child I already managed to escape from the parents. To the farmland opposite our house, the land of "Uncle Etwiek". This man harvested the winter carrots manually on his knees. He used his paring knife to clean a carrot for me. I still know what a real organic carrot tastes like. Those were happy moments, thank you. Eppink / IJzerlo.


EPPINK


Zomer 1955. Als heel erg jong kind wist ik al aan de ouders te ontsnappen. Naar het boerenland tegenover onze woning, het land van ‘oom Etwiek’. Deze man rooide op z’n knieën handmatig de winterwortelen. Met z’n knipmes maakte hij steevast voor mij een wortel schoon. Nog steeds weet ik hoe een écht biologische wortel smaakt. Het waren gelukkige momenten, waarvoor dank. Eppink / IJzerlo.

IMPRESSIE 1958

2020-08-21.

bibi

How many cats fit in a beer mug ? At least one. An unexpected gift from my brother yr 2015. A very welcome intruder in my life while living temporarily at a campsite. For over 15 years a companion which often avoids attention and only listens to Russian words. Living a life somewhere out for days, but always returning to home. Precious gift. Bibi ...


bibi ...


Hoeveel katten passen er in een bierpul ? Ten minste één. Een onverwacht geschenk van mijn broer in2015. Een zeer welkome indringer in mijn leven terwijl ik tijdelijk op een camping woonde. Al meer dan 15 jaar een metgezel die vaak de aandacht vermijdt en alleen naar Russische woorden luistert. Dagenlang ergens buiten leven, maar altijd naar huis terugkerend. Een kostbaar geschenk. Bibi

BIBI

2020-08-20

finial

It was a sad sight: a farm desperately trying to brave the storm in February 2016, on the island of Voorne. The artifacts of many human lives were scattered everywhere. The storm put an end to the proud attitude of the finial. This piece of wood still exists to this day.


FINIAL / GEVELMAKELAAR


Het was een trieste aanblik: een boerderijtje dat in februari 2016 wanhopig de storm probeert te trotseren, op het eiland Voorne. De artefacten van vele menselijke levens lagen overal verspreid. De storm maakte een einde aan de fiere houding van de gevelmakelaar. Tot op de dag van vandaag bestaat dit stukje hout nog steeds.

FINIAL

2020-08-17

mopeds

“Do not talk dialect … do not visit the swimming pool on Sunday … don’t go to the pub … it's too early to marry … do not drink beer … be at home before eleven … hands on top of the blankets ... at Ascension Day to Montferland by bike with bread and Joy on the parcel carrier… yes yes! “. Until we had a moped. Then we could "sneak mopeds", "even on Sunday".


JOY


“ Neet plat praotn’ … neet noar ‘t Walfort op zundag … neet noar ’t café … nog neet trouwn’ … gin bier drinkn’ … veur elluf uur thuus wên … haende bovven de dèkens … met Himmelfahrt allenig met de fietse noar ’t Montferland met botterhammn’ en Joy op de pakkiesdräger … joa joa ! “ . Totdat we een bromfiets hadden. Toen konden we ‘brommers kiekn’, "ok op zundag".

NORMAAL

2020-08-16

arne

Help arrived in a barbershop in the village of Aalten. It was in the early 1970's. This hairdresser was extremely handy in creating hairstyles that my parents would not allow. I was invariably sent back to be shortened. The hairdresser claimed to the music from the radio that he was singing that song, and that he would rather be on stage than work with a comb and scissors. But ‘bacon had to be brought home’. My hairdresser was Arne Jansen.


ARNE


Er kwam een hulp in een kapperszaak in het dorp Aalten. Het was in het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Deze kapper was buitengewoon handig in het maken van kapsels welke mijn ouders niet toestonden. Ik werd steevast teruggestuurd om korter te worden gewiekt. De kapper beweerde bij de muziek vanuit de radio dat hij dat liedje zong, en dat hij liever op de Bühne stond dan met kam en schaar werken. Maar er moest ‘brood op de plank komen’. Mijn kapper was Arne Jansen.

ARNE JANSEN

2020-08-15

jonathan

Instagram. Initially a purely photo-sharing service, launched on iOS in October 2010. Kevin Systrom's photograph of a stray dog sitting near a taco stand in Mexico is the first image ever shared on Instagram.Instagram incorporated 15-second video sharing in June 2013. One of the first videos on Instagram is about a seagull Jonathan ( referring to Jonathan Livingstone ) passing by the Hellevoetsluis lighthouse.


JONATHAN


Instagram. Oorspronkelijk alleen een dienst voor het delen van foto's, gelanceerd via iOS in oktober 2010. De foto van Kevin Systrom van een zwerfhond die bij een tacokraampje in Mexico zit, is de eerste afbeelding die ooit op Instagram is gedeeld. Vanaf juni 2013 is het mogelijk een 15-seconden video te delen. Een van de eerste video's op Instagram gaat over een zeemeeuw Jonathan ( verwijzend naar Jonathan Livingstone ) die langs de vuurtoren van Hellevoetsluis vliegt.

JONATHAN

Music by / muziek van Neil Diamond

2020-08-14

doel

It looks like a disaster has happened. The houses have not been inhabited for a long time. They are boarded up to combat vandalism. Entering the houses is punishable and nuisance and / or vandalism is fined. This village turned ghost village in a very short time. Until 1977, Doel was an independent municipality with 1,300 inhabitants.


DOEL


Het lijkt alsof er een ramp heeft plaatsgevonden. De huizen zijn al een hele lange tijd niet meer bewoond. Om vandalisme tegen te gaan zijn ze dichtgetimmerd. Het betreden van de huizen is strafbaar en overlast en/of vandalisme wordt beboet. Dit dorp veranderde in zeer korte tijd spookdorp. Tot 1977 was Doel een zelfstandige gemeente met 1.300 inwoners.

DOEL   

2020-08-13

it is

It is nonsense
says reason
It is what it is
says love

It is impossible
says experience
It is what it is
says love

ERICH FRIED

Het is onzin
zegt de reden
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

ERICH FRIED   2020-08-11

jens

Jens, that is what my brother was called and recognized in his last years by his many friends ... yet often reviled and unloved ... not understood also, but understood by his children ... by me ... nevertheless he fought his battle together with his Beloved Ones against the Impossible Injustice… today 8 years ago … a picture of our hunt for old tractors… his favorite song as well …
Jens, zo werd mijn broer genoemd en erkend in zijn laatste jaren door zijn vele vrienden … tóch vaak verguisd en onbemind … niet begrepen ook, maar wel begrepen door zijn kinderen ... door mij ... desondanks streed hij zijn strijd samen met zijn Geliefden tegen het Onmogelijke Onrecht … vandaag 8 jaar geleden … een foto van onze jacht naar oude tractoren ... zijn geliefde song ook …

MOODY BLUES   2020-08-10

quietly

Breathe quietly. No rush. Temperatures in Europe are above comfort zones. No place to hide. Mass local migration to the beachis too dangerous for vulnerable people. Locally gridlocked roads by traffic rise tensions. Keep calm. Read a book. Breathe quietly.


Spiegel im Spiegel


rustig

Adem rustig in. Geen haast. De temperaturen in Europa liggen boven comfortzones. Geen plaats om te verstoppen. Massale lokale migratie naar het strand is te gevaarlijk voor kwetsbare mensen. Lokaal geblokkeerde wegen door verkeer verhogen de spanning. Blijf rustig. Lees een boek. Adem rustig.

дышать потихонечку   2020-08-08

change

Soon there are elections. Millions of residents are tired of the incumbent president and his government: abuse of power, repression, recession, fraud, no fight against unemployment, denial of the covid-19 virus, imprisonment of members of the opposition. With music you can wage opposition without violence. Certainly with "Change" by Tsoi. Plugged out ? Then just keep singing.
verandering

Binnenkort zijn er verkiezingen. Miljoenen inwoners zijn de zittende president en zijn regering zat: machtsmisbruik, repressie, recessie, fraude, geen aanpak van de werkeloosheid, ontkenning van het covid-19 virus, opsluiten van leden van de oppositie. Met muziek kan je oppositie voeren, zonder geweld. Zéker met “Verandering” van Tsoi. Stekker er uit ? Dan zingt men door.

Перемен   2020-08-07

now

Where did Time go ? Are you still Healthy ? Has Love remained ? All three are precious. Time is irreversible, Health is a favor, Love is reciprocal.

“Where there is Love there is Life” (Mahatma Gandhi). Do not hesitate to love now, to live now !


Leonard Cohen - To love Somebody (COVER)


nu

Waar is de Tijd gebleven ? Ben je nog Gezond ? Is de Liefde gebleven ? Alle drie zijn ze kostbaar. Tijd is onomkeerbaar, Gezondheid is een gunst, Liefde is wederkerig.

“Waar Liefde is, is Leven” (Mahatma Gandhi). Aarzel niet om nu lief te hebben, om nu te leven !

COHEN / TO LOVE SOMEBODY

2020-08-05

solitude

" May you be surrounded by friends and family, and if this is not your lot, may the blessings find you in your solitude. "

How well this fits with the present day, with the actual or relative loneliness of people in times of Covid-19.


COHEN / The Window


eenzaamheid

" Moge je omringd zijn door vrienden en familie, en als dit niet jouw lot is, mogen de zegeningen je dan in je eenzaamheid vinden. "

Hoe goed past dit bij de dagen van nu, bij de werkelijke of relatieve eenzaamheid van mensen in tijden van covid-19.

COHEN / THE WINDOW

2020-08-03

bicyclette

Life 2019-2020 at a sudden presents the ‘NEW’ … A 40- lady showed her progress in life, all of sudden … She bought smoked garlic, in the south of France, while on her way by bike … while on her way for clearing her mind and setting any future ...
fiets

En dan opeens presenteert dit leven 2019-2020 het 'NIEUWE' ... Een dame 40- toonde haar vooruitgang in het leven ... Ze kocht gerookte knoflook, in het zuiden van Frankrijk, terwijl ze op haar fiets de omgeving verkende .... onderweg bezig haar hoofd te 'clearen' ... een mogelijke toekomst te bepalen ...

JE VOLE / IK VLIEG UIT

2020-08-02

move

Was I born in the wrong decade? Was my childhood a phase between the pre-war period (WW2) and the freedoms of the 1970s? Why did I have to hide my acquired freedoms from the parents? Why were my intended freedoms not recognized? Why couldn't I dance with my parents? Where's my parents' move?


Save the Last Dance for Me ...


dans

Ben ik in het verkeerde decennium geboren ? Was mijn jeugd een fase tussen de vooroorlogse periode ( WO2) en de vrijheden van de jaren zeventig ? Waarom moest ik mijn verworven vrijheden verbergen voor de ouders ? Waarom werden mijn beoogde vrijheden niet erkend ? Waarom kon ik niet dansen met mijn ouders ? Waar is de ‘move’ van mijn ouders ?

THE MOVE / BRUCE

2020-08-01

beach

Today is a day with very high temperatures in the Netherlands … meeting the beach … Alan Kurdi met the beach 2015 too, a three-year-old Syrian boy of Kurdish ethnic background whose image made global headlines after he drowned on 2 September 2015 in the Mediterranean Sea. He and his family were refugees from Syria trying to reach Europe. Photographs of his body were taken by Demir and quickly spread around the world, prompting international responses. What did we learn from this ? Indeed, it’s our freedom to meet the beach these days despite the huge traffic jams !


ALAN


strand

Vandaag is een dag met zeer hoge temperaturen in Nederland ... we gaan naar het strand … Alan Kurdi was ook op het strand in 2015, een drie jaar oude Syrische jongen van Koerdische etnische afkomst wiens imago wereldwijd de krantenkoppen haalde nadat hij op 2 september 2015 verdronk in de Middellandse Zee. Hij en zijn familie waren vluchtelingen uit Syrië die Europa probeerden te bereiken. Foto's van zijn lichaam werden door Demir gemaakt en verspreidden zich snel over de hele wereld, hetgeen leidde tot internationale reacties. Wat hebben we hiervan geleerd ? Inderdaad, het is onze vrijheid om zomaar naar het strand te gaan ondanks de enorme files !


STRAND

2020-08-31

moments

Those moments when you are hit, from an unexpected angle, or from an angle that you hope will happen.

The departure of a child from a family, the departure of a complete family, or the separation of your last surviving parent, but also an unexpected acceptance for who you are.

As often, the emotions are evoked or amplified by music. See for yourself what fits which emotion.
momenten

Er zijn van die momenten …

Er zijn van die momenten waarop je geraakt wordt, vanuit een onverwachte hoek, of vanuit een hoek waarvan je hoopt dat het plaats gaat vinden.

Het vertrek van een kind uit een gezin, het vertrek van een compleet gezin, of het verscheiden van je laatst overgebleven ouder, maar ook een onverwachte acceptatie om wie je bent.

Zoals vaak worden de emoties opgeroepen of versterkt door muziek. Kijk zelf maar wat er past bij welke emotie.

je vole ...

gabriellas sång ...

2020-07-18

dance

The dance ... seven months without a 'dance of life' ... covid-19 rules the world of everyday life, and of love ... giving up is not an option because a yes-is-a-yes ... too many yes'es already went into the distance… there is a lot of silence, but it is for a purpose, it is to give space for our next dance, here or there ...
dans

De dans ... zeven maanden zonder een ‘dans van het leven’ … covid-19 regeert de wereld van het dagelijkse leven, en van de liefde … opgeven is geen optie want een ja-is-een-ja … teveel ja’s gingen reeds in rook op … er is veel stilte, maar het is met een doel, het is om ruimte te geven voor onze volgende dans, hier of daar ...

Just a dance / Bruce ( YouTube )

2020-07-15

discovery

If your adult child does not know the "sea spark" and you have never seen it yourself before. Then you go to the beach at 01:00 in the morning and you both discover a beautiful natural phenomenon.


.

ontdekking

Als je volwassen kind de ‘zeevonk’ niet kent, en jij het zelf ook nog niet eerder zag. Dan ga je om 01;00 uur in de ochtend naar het strand en ontdek je beiden een zeer prachtig natuurverschijnsel.

Sea spark / zeevonk ( YouTube )

2020-07-04


doctor

Our father, our friend, our doctor, has passed the rainbow. Such a great loss. Such a nice person, such a great father, such a fabulous doctor who was there until the last day for his patients. Rest in peace dear father, dear friend, dear doctor.
arts

Onze vader, onze vriend, onze dokter, is de regenboog gepasseerd. Zo'n geweldig verlies. Zo'n aardige persoon, zo'n fijne vader, zo'n fantastisch arts die er tot aan de laatste dag voor zijn patiënten was. Rust zacht lieve vader, lieve vriend, lieve dokter.

SULIKO ( Alexandrov Ensemble )

2020-06-08

birthday

Today's birthday has just ended. Hit by Covid-19. You can't go out on the street. Not even to visit your sick father.
verjaardag

De verjaardag van vandaag is net voorbij. Neergeslagen door Covid-19. Je mag de straat niet op. Zelfs niet om je zieke vader te bezoeken.

YELLOW ( Scala / Coldplay )

2020-05-30

2020+

And what will year 2020 bring ? Can we neatly close losses without blaming ? Are lovers going to stay together, do lovers each go their own way, do lovers see each other again soon ?
En wat gaat 2020 dan brengen ? Kunnen we verliezen netjes afsluiten zonder verwijten ? Gaan geliefden bij elkaar blijven, gaan geliefden elk een eigen weg, gaan geliefden elkaar weer snel zien ?

With or Without YOU / Met of Zonder JOU ( Scala / Coldplay )

2020-01-01

2019-

We left year 2019 in a very small circle, with the loss of people who mattered in the Netherlands and Estonia.We sloten 2019 in zéér klein kring af, met verlies van mensen die er toe

deden in Nederland en Estland.

Thanks for the Dance (Cohen)

2019-12-31